اینجا دفتر ایمیل (رایانامه) ملا است


اینجا دفتر ایمیل زرگو است.


دفتر کل ایمیل ملا

http://yallah.ir و 

http://yallah.ir/farsi

د فتر کل ایمیل ملا دارای 70 دامنه برای خرید نشانی ایمیل است.

د فتر کل ایمیل ملا به پنج دفتر به شرح ذیل تقسیم شده است. 


1- دفتر ایمیل با قرآن

http://baqoran.ir


2- دفتر زرگو (همین دفتر)


3- دفتر ایمیل بهرس

http://behras.ir

کلیه دامنه های دفتر کل ایمیل ملا به ترتیب تعداد حروف در این وب سایت ذکر شده است.


4- دفتر ایمیل عرفی

http://orfi.ir/ 

کلیه دامنه های دفتر کل ایمیل ملا به ترتیب الفباء در این وب سایت ذکر شده است.


5- مکتب العربیة للایمیل

http://nael.ir/


درخواست هر فردی برای دریافت نشانی (ایمیل) رایانامه به نحو خاص بررسی می شود. گرفتن نشانی ایمیل کار آسانی است مثل خریدن شماره تلفن.

می توانید در خواست خود را در مکان دیدگاه ها بنویسید و یا تلفنی تماس بگیرید.

بهتر است ایمیل برای بانوان طوری باشد که متمایز با ایمیل آقایان باشد. مثل لباس .

بخش خصوصی. جمیع حقوق محفوظ  است.

تلفن هماهنگی بانوان :۳۸۸۱۸۱۱۱-۰۲۵ و ۰۹۱۹٫۴۵۱٫۰۰۲۰

و تلفن هماهنگی آقایان : ۳۸۸۲۴۷۷۰ -۰۲۵

و ۰۹۳۲٫۲۵۱٫۲۹۸۷ و ۰۹۱۹۱۹۶۶۰۱۴


بعضی از نشانیهای موجود رایانامه (ایمیل) از این قرار است

الف: نَیل  یعنی رسیدن

nayl.ir@ نام دلخواه شما مثل این

ketab@nayl.ir

نَیل در قرآن کریم درسوره توبه آیه 120 آمده است.

باء: نِیل نوشتاری دیگر مشابه مورد الف

neyl.ir@نام دلخواه شما مانند

zahra@neyl.ir

جیم: انثی برای مخدرات

onsa.ir@اسم انتخابی شما غیر از اسم آقایان مثل نام هنر و یا شغلی که دارید. نظیر

morabbi@onsa.ir

دال: بِرَس و بِرِس فعل امر زبان فارسی

beras.ir@ نام دخواه شما مانند

ali@beras.ir

beres.ir@ نام دخواه شما مانند

javad@beres.ir

هاء: بُرُو

borov.ir@نام دلخواه شما مانند

nameh@borov.ir

وسایر لهجه ها

buru.ir

boru.ir

buro.ir

واو:  با5   که منظور ابراز علاقه به پنج تن آل عبا علیهم السلام میباشد که درقالب تک حرفی آن خیلی زیبا است. مانند:

a@ba5.ir

زاء: زرگو یک نشانی فارسی خیلی خوب با دو سبک نوشتار انگیلیسی

zargv.ir@ اسم انتخابی شما مثل

zargar@zargv.ir

و یا

zargo.ir@ اسم انتخابی شما مثل

fateme@zargo.ir

وبسایت http://nael.ir به زبان عربی برای مرکز ایمیل ملا نایینی فعال است.

راغبین فارسی زبان هم می توانند از این نشانی ایمیل تهیه نمایند.

nael.ir@ اسم انتخابی شما مثل

reza@nael.ir