اینجا دفتر ایمیل (رایانامه) ملا نایینی است

دامنه های زرگو

 


دفتر کل ایمیل ملا نایینی

http://yallah.ir و

http://yallah.ir/farsi

د فتر کل ایمیل ملا نایینی دارای ۷۰ دامنه برای خرید ایمیل است.


دفتر ایمیل با قرآن

http://baqoran.ir


دفتر ایمیل بهرس

http://behras.ir

کلیه دامنه های دفتر کل به ترتیب تعداد حروف


دفتر ایمیل عرفی

http://orfi.ir/ 

کلیه دامنه های دفتر کل بترتیب الفباء


مکتب العربیه للامیل

http://nael.ir/

درخواست هر فردی برای دریافت نشانی (ایمیل) رایانامه به نحو خاص بررسی میشود. گرفتن نشانی ایمیل کار آسانی است مثل خریدن شماره تلفن.

می توانید در خواست خود را در مکان دیدگاه ها بنویسید و یا تلفنی تماس بگیرید.

ایمیل برای بانوان طوری است که متمایز با ایمیل آقایان است مثل لباس .

بخش خصوصی. جمیع حقوق محفوظ  است.

تلفن هماهنگی بانوان :۳۸۸۱۸۱۱۱-۰۲۵ و ۰۹۱۹٫۴۵۱٫۰۰۲۰

و تلفن هماهنگی آقایان : ۳۸۸۲۴۷۷۰ -۰۲۵

و ۰۹۳۲٫۲۵۱٫۲۹۸۷ و ۰۹۱۹۱۹۶۶۰۱۴

 

بعضی از نشانیهای موجود رایانامه (ایمیل) از این قرار است

الف: نَیل  یعنی رسیدن

nayl.ir@ نام دلخواه شما مثل این

ketab@nayl.ir

نَیل در قرآن کریم درسوره توبه آیه ۱۲۰ آمده است.

باء: نِیل نوشتاری دیگر مشابه مورد الف

neyl.ir@نام دلخواه شما مانند

zahra@neyl.ir

جیم: انثی برای مخدرات

onsa.ir@اسم انتخابی شما غیر از اسم آقایان مثل نام هنر و یا شغلی که دارید. نظیر

morabbi@onsa.ir

دال: بِرَس و بِرِس فعل امر زبان فارسی

beras.ir@ نام دخواه شما مانند

ali@beras.ir

beres.ir@ نام دخواه شما مانند

javad@beres.ir

هاء: بُرُو

borov.ir@نام دلخواه شما مانند

nameh@borov.ir

وسایر لهجه ها

buru.ir

boru.ir

buro.ir

واو:  با۵   که منظور ابراز علاقه به پنج تن آل عبا علیهم السلام میباشد که درقالب تک حرفی آن خیلی زیبا است. مانند:

a@ba5.ir

زاء: زرگو یک نشانی فارسی خیلی خوب با دو سبک نوشتار انگیلیسی

zargv.ir@ اسم انتخابی شما مثل

zargar@zargv.ir

و یا

zargo.ir@ اسم انتخابی شما مثل

fateme@zargo.ir

وبسایت http://nael.ir به زبان عربی برای مرکز ایمیل ملا نایینی فعال است.

راغبین فارسی زبان هم می توانند از این نشانی ایمیل تهیه نمایند.

nael.ir@ اسم انتخابی شما مثل

reza@nael.ir

 

با شما در شادی و غم و اندیشه